Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEDRAGSTHERAPIE VOOR KATTEN

Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

1.1. Opdracht: een afspraak tot opdracht in de zin van artikel 7.400 e.v. BW, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt ten aanzien van de klant om een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de kat(ten) van deze klant.

1.2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het doen van een gedragsbeoordeling, het opzetten van een behandelplan en het zo breed mogelijk begeleiden hiervan en het adviseren en/of informatie verschaffen aan de klant inzake het uit te voeren behandelplan.

1.3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling voor zijn of haar katten instelt.

1.4. Klant: eigenaar van de kat of de rechtmatige aanbieder, die de kattengedragstherapeut inschakelt en daarmee opdracht geeft tot behandeling van het ongewenste gedrag van zijn/haar kat.

1.5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht.

 

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID:

2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.

2.2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Door het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zullen vooraf te hand worden gesteld.

 

Artikel 3: RANDVOORWAARDEN:

3.1. De kattengedragstherapeut zorgt voor onderhoud van zijn/haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.

3.3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.

3.4. Toezeggingen, in welke zin dan ook, gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5. Katten, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. Tevens dienen deze dieren vrij te zijn van parasieten en schimmels.

3.6. De kattengedragstherapeut gaat er van uit dat de klant de waarheid spreekt betreffende de gezondheidsstatus van de kat(ten) en gaat ervan uit dat de klant geen informatie achterhoudt betreffende de conditie van de kat(ten).

3.7. De kattengedragstherapeut heeft het recht om een opdracht te weigeren of om deze slechts onder bepaalde, nader te specificeren voorwaarden aan te nemen.

 

Artikel 4: CONTRACTPERIODE:

4.1. De contractperiode voor een gedragstherapeutische behandeling bestaat een telefonisch consult of uit 1 consult aan huis bij de klant en gedurende 3 maanden daarna 1 of 2 maal telefonische en/of schriftelijke begeleiding voor het probleemgedrag en de oorspronkelijke hulpvraag van de klant aan de kattengedragstherapeut.

4.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak zoals omschreven in artikel 2.

4.4. Voor het verlengen van de contractperiode zal een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn, welke voorafgaand aan de verlenging door de kattengedragstherapeut vastgesteld en gecommuniceerd zal worden.

4.5. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging conform artikel 6 mogelijk. De kattengedragstherapeut. zal nimmer verplicht zijn de klant schade te vergoeden die het gevolg is/zou kunnen zijn van bedoelde beëindiging.

 

Artikel 5: TARIEVEN EN BETALING:

5.1. Door het geven van de opdracht tot een gedragstherapeutische behandeling, heeft de kattengedragstherapeut door het verlenen van diensten, aanspraak op een vergoeding, waarvan het tarief bij de afspraak tot opdracht wordt vastgesteld.

5.2. De tarieven van de vergoeding zijn BTW-vrij en terug te vinden op de website.

5.3. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, zoals omschreven in artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.4. 50% van de vergoeding dient uiterlijk de dag voor het geplande consult voldaan te worden en de andere 50% dient binnen 7 dagen na ontvangst van het therapieplan te zijn voldaan.

5.5. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling of betaling achteraf zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de kattengedragstherapeut.

5.6. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7. Indien de klant annuleert na ontvangst vragenlijst en overeenkomst, wordt er 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

5.8. Indien de klant de afspraak annuleert binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, wordt er 45,- euro in rekening gebracht.

5.9. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de kat of overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 12,50 euro administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

5.10. Indien de kattengedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.11. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de kattengedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn/haar rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.

 

Artikel 6: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING:

6.1. Na overeenstemming tussen partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk

6.2. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van reden beëindigen indien:

a. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

b. De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

c. De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

d. De wederpartij handelt in strijd met het recht.

6.3. De overeenkomst kan bovendien tussentijds worden beëindigd door

a. Een eenzijdige beslissing van de kattengedragstherapeut, indien de kattengedragstherapeut van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

b. Een eenzijdige beslissing van de kattengedragstherapeut indien het vertrouwen tussen de kattengedragstherapeut en de klant op ernstige wijze is verstoord.

6.4. Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van de kattengedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd dan zal de kattengedragstherapeut, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en zijn/haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

6.5. Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd, dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Zulks ter beoordeling van de kattengedragstherapeut.

 

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De kattengedragstherapeut gaat een inspanningsverplichting aan jegens de klant. De kattengedragstherapeut zal in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken.

7.2. De kattengedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

7.3. De kattengedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

7.4. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar kat(ten).

7.5. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

 

Artikel 8: EIGENDOMSRECHT:

8.1. De kattengedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2. Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte therapieplannen, adviezen, richtlijnen, hand-outs en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling van de betreffende kat(ten) en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden gekopieerd, openbaar gemaakt of worden gedeeld met derden.

 

Artikel 9: GESCHILLEN EN KLACHTEN:

9.1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van het therapieplan.

9.2. Indien de kattengedragstherapeut de klacht terecht vindt, heeft deze ten allen tijde het recht om:
a. De prestatie bij te stellen en alsnog op correcte wijze uit te voeren
b. Het door de klant betaalde bedrag terug te storten

9.3. Mocht er een geschil ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan komen partijen overeen dat zij zich zullen inspannen dit geschil in onderling overleg te beslechten

9.4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

9.5. Deze geschillen zullen dan worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de kattengedragstherapeut ressorteert.

 

Artikel 10: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

10.1. De kattengedragstherapeut zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. De kattengedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

10.3. De kattengedragstherapeut houdt zich het recht voor overleg te plegen met andere deskundigen op het gebied van diergedrag zoals collega gedragstherapeuten en dierenartsen. Bij dit overleg wordt de privacy van de klant gewaarborgd.

10.4. De kattengedragstherapeut heeft het recht om verzamelde gegevens van de kat te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek en om dit in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De kattengedragstherapeut zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

 

Artikel 11: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.